Algemene Voorwaarden HRFIX

1.  Toepasselijkheid  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van HRFIX voor zover één en ander betrekking heeft op de diensten die HRFIX aanbiedt aan opdrachtgevers.   

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst met HRFIX zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.  

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.  

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever.  

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen HRFIX en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.  

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.  

8. Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

2. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 

1. Alle offertes, aanbiedingen en prijzen van HRFIX, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  

2. Een overeenkomst tussen HRFIX en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Nadat Opdrachtgever HRFIX een opdracht heeft verstrekt, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien Opdrachtgever door middel van een email de opdracht bevestigt of indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.  

3. HRFIX is gerechtigd meer werkzaamheden dan overeengekomen in de opdracht uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden hetzij in het belang zijn van Opdrachtgever, hetzij benodigd zijn ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften, dan wel op verzoek van Opdrachtgever worden gepresteerd. 

3. Aansprakelijkheid  

1. De totale aansprakelijkheid van HRFIX in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W.  

2. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van HRFIX voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie etc. uitdrukkelijk uitgesloten.  

3. Opdrachtgever vrijwaart HRFIX voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken medewerker. Indien HRFIX, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en HRFIX in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft HRFIX voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.  

4. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever tijdig nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij HRFIX ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van zes maanden na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk zes maanden nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.  

4. Freelancers / ZZP-ers  

1. HRFIX maakt ook gebruik van de diensten van Freelancers en ZZP-ers. Zij werken als zelfstandige en komen derhalve niet in dienst bij HRFIX en niet bij Opdrachtgever. Zij worden voor de afgesproken periode ingezet op de afgesproken functie onder de afgesproken en vastgelegde condities. De Freelancer / ZZP-er factureert aan HRFIX de tussen deze partijen afgesproken vergoeding en HRFIX factureert de afgesproken fee aan Opdrachtgever. Andere constructies zijn mogelijk, mits door partijen schriftelijk overeengekomen. 

2. HRFIX heeft het recht om één of meer van haar verplichtingen uit een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren. 

3. Indien Opdrachtgever een door HRFIX aangedragen Freelancer / ZZP-er afwijst of de Freelancer / ZZP-er het gedane aanbod afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek tussen partijen alsnog een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Freelancer / ZZP-er tot stand komt, dient betreffende Opdrachtgever de Freelancer / ZZP-er in te huren via HRFIX, tegen de reguliere fee. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 20.000 EURO (twintigduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd aan HRFIX.  

4. Indien Opdrachtgever een door HRFIX aangedragen Freelancer / ZZP-er binnen 24 maanden na afloop van de laatste opdracht bij Opdrachtgever of gelieerde organisaties, opnieuw inhuurt, dient betreffende Opdrachtgever de Freelancer / ZZP-er in te huren via HRFIX, tegen de reguliere fee. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 20.000 EURO (twintigduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd aan HRFIX.  

5. Betaling  

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan HRFIX geldt niet als bevrijdende betaling.  

2. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij HRFIX zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.  

3. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van HRFIX op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl HRFIX tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.  

4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 500 (vijfhonderd) Euro.  

5. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.  

6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan HRFIX nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.  

6. Bescherming tegen gevaren  

1. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de via HRFIX tewerkgestelde medewerker die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de via HRFIX tewerkgestelde medewerker in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever HRFIX uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de via HRFIX tewerkgestelde medewerker.  

2. Indien HRFIX, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door een gedetacheerde medewerker aansprakelijk wordt gesteld en HRFIX in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft HRFIX voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.  

7. Overige zaken  

1. Elke opdracht voor HRFIX geldt als inspanningsverbintenis. Indien HRFIX een adviserende rol heeft bij Opdrachtgever, blijft de verantwoordelijkheid van een te nemen beslissing in alle gevallen voor rekening van Opdrachtgever. HRFIX kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden, noch door Opdrachtgever, noch door derden, voor een door Opdrachtgever genomen beslissing.  

2. Opdrachtgever vrijwaart HRFIX tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de adviserende rol of bemiddeling van HRFIX samenhangen of zouden kunnen samenhangen.  

3. HRFIX sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade /verliezen – van medewerkers die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever werkzaam zijn of zijn geweest. Opdrachtgever houdt toezicht en geeft leiding aan de werknemer, ook indien deze gedetacheerd is of uitgezonden wordt via HRFIX.   

4. HRFIX houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.  

5. Het is Opdrachtgever verboden informatie /gegevens van voorgestelde kandidaten of door HRFIX uitgezonden of gedetacheerde medewerkers te verstrekken aan derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van . 

6. Op alle met HRFIX gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.  

7. Bij verschillen van inzicht tussen HRFIX en Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht. 

Algemene voorwaarden